نمایندگان فروش

 

نمایندگان فروش فعال گالری چوب یک :

*شعبه شماره 1:

+کرمان - زرند - خیابا ن سردار جنگل - نبش شمس تبریزی جنوبی

همراه : 09131994626

همراه : 09351994098

همراه : 09139958212

زارعی

 

*شعبه شماره 2:

+کرمان - رفسنجان - به زودی افتتاح می گردد ...........

همراه : 09136243195

رضایی

 

نمایندگان فروش فعال صنایع چوب امید :

 

*شعبه شماره 1:

+کرمان - جیرفت - ابتدای ورودی شهر - روبروی فنی حرفه ای

همراه : 09131970080

 

*شعبه شماره2:

+کرمان - سیرجان - خیابان آیت الله صدوقی - روبروی بانک ملت

همراه : 09133423870

 

*شعبه شماره3:

+کرمان - بم - ریگان -ابتدای  ورودی شهر - روبروی فرمانداری

همراه : 09133989633

 

*شعبه شماره4:

+کرمان - رفسنجان - به زودی ...............

همراه : 09136243195

 

*شعبه شماره5:

+کرمان - زرند - خیابا ن سردار جنگل - نبش شمس تبریزی جنوبی

همراه : 09131994626

همراه : 09351994098

همراه : 09139958212